Home / Študijski program / 1. STOPNJA / Vpisni pogoji

Vpisni pogoji

Pogoji za izbiro v primeru omejitve vpisa:

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa:

A) bodo kandidati s splošno maturo izbrani glede na:
– splošni uspeh pri splošni maturi 60 % točk,
– splošni uspeh v 3. in 4. letniku 20 % točk,
– uspeh pri enem od predmetov (biologija, kemija ali fizika) v zadnjem letniku, ko se je predmet predaval 20 % točk;

B) bodo kandidati s poklicno maturo izbrani glede na:
– splošni uspeh pri poklicni maturi 30 % točk,
– splošni uspeh v 3. in 4. letniku 30 % točk,
– uspeh pri enem od predmetov (biologija, kemija ali fizika) v zadnjem letniku, ko se je predmet predaval 40 % točk;

C) bodo kandidati z zaključnim izpitom izbrani glede na:
– splošni uspeh pri zaključnem izpitu 30 % točk,
– splošni uspeh v 3. in 4. letniku 30 % točk,
– uspeh pri enem od predmetov: biologija, kemija ali fizika pri zaključnem izpitu (če kandidat pri zaključnem izpitu ni opravljal nobenega od navedenih predmetov, se upošteva uspeh pri enem od predmetov (biologija, kemija ali fizika) v zadnjem letniku, ko se je predaval) 40 % točk

Pogoji po merilih za prehode:

Kot prehod med študijskimi programi se šteje vsako prenehanje študentovega izobraževanja v tistem študijskem programu, v katerega se je vpisal ter nadaljevanje njegovega izobraževanja v novem študijskem programu. V tem programu se vse ali le del obveznosti, ki jih je študent opravil v prvem študijskem programu, priznajo kot opravljene obveznosti drugega študijskega programa.

Študenti lahko na Fizioterapevtiko prehajajo iz:
– višješolskih in visokošolskih študijskih programov s sorodnimi vsebinami,
– univerzitetnih študijskih programov v študijske programe prve (1.) s sorodnimi vsebinami,
– študijskih programov za pridobitev magisterija s sorodnimi vsebinami

Prehodi so možni med sorodnimi študijskimi programi:
– ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc,
– med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju ECTS) iz prvega (1.) študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega (2.) študijskega programa.

Med sorodne programe sodijo zdravstvene vede, medicina, farmacija, kozmetika, športne vede, kineziologija ali druge visoke šole za fizioterapijo ipd.

Glede na obseg priznanih obveznosti iz prvega (1.) študijskega programa v Republiki Sloveniji ali tujini, se lahko študent vpiše v isti ali višji letnik v drugem študijskem programu.

Pri prehodu se lahko priznavajo:
– primerljive študijske obveznosti, ki jih je študent opravil v prvem (1.) študijskem programu,
– neformalno pridobljena znanja.

Študent lahko za priznavanje praviloma uveljavlja pridobljena znanja in sposobnosti, za katere je uspešno opravil izpite, od katerih od dneva opravljanja na drugem visokošolskem zavodu ni minilo več kot 5 let.
Predhodno pridobljena znanja študent izkazuje z ustreznimi dokumenti. (glej Pravilnik o študijskem redu)

Vrh