Home / O nas / Poslanstvo in vizija

Poslanstvo in vizija

Poslanstvo, vizija in strategija Visokošolskega zavoda Fizioterapevtika

POSLANSTVO

Visokošolski zavod Fizioterapevtika (v nadaljevanju Fizioterapevtika) je skupnost profesorjev, raziskovalcev, študentov in drugih sodelavcev, ki se utrjuje z rednimi srečanji na strokovni in družabni ravni. V strokovnem pogledu se uveljavlja v slovenskem prostoru, v perspektivi pa vidi svoje vključevanje širše v evropski prostor.

Izobraževanje in strokovno delovanje, ki je integrirano v študijske in raziskovalne procese Fizioterapevtike, sledi različnim vrednotam:

 • akademski svobodi sodelavcev in študentov, posebej svobodi ustvarjalnosti,
 • visoki kakovosti in odličnosti diplomantov,
 • etičnemu in odgovornemu obnašanju.

Te vrednote usmerjajo poslanstvo in vizijo Fizioterapevtike na širjenje specifičnih znanj ter v razvijanje lastnih meril za izobraževanje in prakso.

VIZIJA

Fizioterapevtika razvija ponudbo visokokakovostnih izobraževalnih programov in aktualnih raziskovalnih projektov, s katerimi usposablja kadre za prevzemanje zahtevnih nalog in del na področju fizioterapije.

STRATEGIJA

Fizioterapevtika uresničuje vizijo s prizadevanji in skrbjo za odličnost na izobraževalnem in  raziskovalnem področju. Ob udejanjanju aktualnega študijskega programa po najvišjih pedagoških kriterijih si vodstvo Fizioterapevtike prizadeva za preseganje pričakovanj študentov in družbe.

Na raziskovalnem področju Fizioterapevtika sodeluje z različnimi strokovnjaki iz gospodarstva, socialno-razvojne sfere, medicine, socialne gerontologije in drugimi, s sodelavci pa raziskuje pomembna aktualna vprašanja v prostoru svojega delovanja. Posebno pozornost namenja vprašanjem usmerjenim v problematiko socialne in zdravstvene politike, ki je povezana s fizioterapijo.

Kjer za to obstaja možnost in potreba, se Fizioterapevtika vključuje v mednarodne raziskave.

Vizija, ki ji Fizioterapevtika sledi do leta 2020 temelji na naslednjih elementih:

 • vključevanje in sodelovanje v domačih in mednarodnih projektih ter sodelovanje domačih in tujih strokovnjakov v izobraževalnem procesu,
 • usposobljenost diplomantov za neposredno delo s pacienti in drugimi koristniki fizioterapevtskih storitev,
 • usposobljenost diplomantov za prevzemanje odgovornih nalog v sistemu celovitega izvajanja fizioterapije, kar prispeva k splošnemu razvoju stroke,
 • izvajanje in koncipiranje vseživljenjskega izobraževanja in spodbujanje samoizobraževanja strokovnih delavcev,
 • posodabljanje znanja in veščin glede na dosežke stroke in znanosti doma in v tujini,
 • zagotavljanje dostopa do aktualne literature za predavatelje in študente, v knjižnici in na spletu,
 • zagotavljanje prijaznega in spodbudnega študijskega okolja za študente in zaposlene,
 • komuniciranje z ustreznimi javnostmi.

Fizioterapevtika uresničuje  vizijo in strategijo z jasno začrtanimi cilji v programu razvoja zavoda ter s konkretnimi nalogami, ki so del njegovega letnega delovnega načrta. Osnovne smernice in procese načrtuje in opredeljuje glede na realizacijo dolgoročnih ciljev, z uvajanjem in izvajanjem novih projektov ter kadrovanjem optimalnega števila permanentnih visokošolskih učiteljev in strokovnih sodelavcev.

Ljubljana, 13.06.2018

doc. dr. Friderika Kresal
dekanja

Vrh