Home / O nas / Poslanstvo in vizija

Poslanstvo in vizija

Poslanstvo, vizija in strategija visokošolskega zavoda Fizioterapevtika

POSLANSTVO

Visokošolski zavod Fizioterapevtika utrjuje skupnost profesorjev, raziskovalcev, študentov in drugih sodelavcev ter si prizadeva za svojo uveljavitev doma in širše v Evropi. Svoje raziskovanje, izobraževanje in strokovno delovanje postavlja na vrednotah:

 • zagotavljanja čim višje kakovosti in odličnosti,
 • akademske svobode sodelavcev in študentov, posebej svobode ustvarjalnosti,
 • etičnega in odgovornega  odnosa  do ljudi in do sveta.

Da bi se dejavnost fizioterapije ne razumela le kot spisek vaj in postopkov, temveč kot znanstveno utemeljena stroka, je potrebno napore usmerjati v širjenje specifičnih znanj ter v razvijanje lastnih meril za izobraževanje in prakso.  Fizioterapevtika zato usmerja svoje poslanstvo in vizijo prav na to področje. Fizioterapija je v zadnjih letih postala dinamična stroka, ki se vzporedno z biomedicinsko znanostjo hitro razvija. Fizioterapevtski posegi morajo prav zaradi tega temeljiti na znanstvenih osnovah, biti znanstveno veljavni in preverljivi. Po svetu, tako v Evropski uniji, kot širše, je fizioterapija danes akademski študij z lastnimi raziskovalnimi institucijami in odličnimi objavami pridobljenih ugotovitev.

VIZIJA

Visokošolski zavod Fizioterapevtika s kakovostnim programom izobraževanja in raziskovanja usposoblja  odlične  kadre za prevzemanje zahtevnih nalog in dela na področju fizioterapije.

STRATEGIJA

Visokošolski zavod Fizioterapevtika postaja zgledna zasebna visokošolska ustanova in  uresničuje vizijo predvsem s prizadevanji in skrbjo za odličnost, tako na izobraževalnem, kot na raziskovalnem področju. Vodstvo VZ Fizioterapevtika si želi preseči pričakovanja študentov in družbe. S svojimi dosežki in delom se usmerja k poslovni odličnosti in zadovoljstvu študentov, zaposlenih in pacientov.

Visokošolski zavod Fizioterapevtika bo v raziskovalnih timih in skupinah sodeloval z različnimi strokovnjaki iz gospodarstva, socialno-razvojne sfere, medicine, socialne gerontologije in drugimi ter proučeval pomembna vprašanja, aktualna za  regije v katere bo aktivno vključena. Posebno pozornost bo namenjala aktualnim vprašanjem in problemom, usmerjenim v problematiko socialne in zdravstvene politike, ki je povezana s fizioterapijo. Ta vedno bolj prodira na znanstveno-raziskovalno področje kjer dokazuje pozitivne učinke, ki jih imajo fizioterapevtski postopki na hitrejšo rehabilitacijo pacientov.

V sodelovanju z domačimi institucijami (raziskovalne institucije in zdravstvene organizacije) bomo opravljali raziskave, ki bodo analizirale stanje v slovenskem prostoru. Visokošolski zavod Fizioterapevtika si bo prizadeval poglobiti znanstveno-raziskovalno dejavnost in sodelovati v projektih, ki so povezani z domačimi in tujimi raziskovalnimi institucijami.

Prizadevanja Fizioterapevtike za uresničevanje vizije do leta 2020 temeljijo na:

 • uporabi in prilagajanju sodobnih didaktičnih pripomočkov, metod in oblik poučevanja pri posameznih predmetnih področjih,
 • usposobljenosti diplomantov za neposredno delo s pacienti in drugimi ter s prevzemanjem odgovornih nalog, kar bo prispevalo k vsesplošnemu razvoju zdravstva v regijah,
 • izvajanju dodatnih izobraževanj in spodbujanju samoizobraževanja strokovnih in ostalih delavcev ter stalnemu sledenju stroki doma in v tujini,
 • zagotavljanju dostopa do najsodobnejše literature, tako v knjižnici, kot na spletu za predavatelje in študente,
 • stalnemu spremljanju kakovosti izobraževanja, izpopolnjevanja,
 • vključevanju in sodelovanju v domačih in mednarodnih projektih,
 • sodelovanju tujih in domačih strokovnjakov v izobraževalnem procesu,
 • aktivnemu sodelovanju z okoljem in s sprotnim seznanjanjem javnosti o svojih aktivnostih,
 • zagotavljanju prijaznega in spodbudnega študijskega okolja za študente in zaposlene.

Visokošolski zavod Fizioterapevtika bo uresničeval vizijo in strategijo z jasno začrtanimi cilji v programu razvoja zavoda ter s konkretno zastavljenimi nalogami, ki so del letnega delovnega načrta. To dejavnost bomo podpirali tudi z ustreznim kdrovanjem.

Medvode, marec 2017

doc. dr. Friderika Kresal
dekanja

Vrh