Home / Bodoči študent / Razpis za vpis

Razpis za vpis

VISOKOŠOLSKI ZAVOD FIZIOTERAPEVTIKA
Bogatajeva 15, 1215 Medvode, Slovenija

Študijska enota*
Zdravilišče Laško, Zdraviliška cesta 6,
3270 Laško, Slovenija

Tel +386 40 88 88 70
E-mail: tajnistvo@fizioterapevtika.si
Spletna stran: www.fizioterapevtika.si

* V primeru zaključene akreditacije nove lokacije pri Nacionalni agenciji za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS), bo študijska enota v Ljubljani.

Informativno mesto: FIZIOTERAPEVTIKA, Zdravilišče Laško, Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško, Slovenija

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE FIZIOTERAPIJA

TRAJANJE ŠTUDIJA
Študij traja tri leta in obsega 180 ECTS kreditnih točk.

STROKOVNI NAZIV
Diplomant-ka dobi strokovni naslov diplomirani-a fizioterapevt-ka (VS).

VPISNI POGOJI
V visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Fizioterapija se lahko vpiše:
– kdor je opravil maturo,
– kdor je uspešno opravil poklicno maturo,
– kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli 4-letni srednješolski program.

Podrobne informacije se nahajajo na spletni strani www.fizioterapevtika.si.

ZAHTEVANA DOKAZILA, ki se pošljejo skupaj s prijavo za vpis

– originalno  spričevalo o maturi, poklicni maturi, zaključnem izpitu;
– obvestilo o uspehu pri maturi oz. poklicni maturi;
– original oz. overjena fotokopija letnega spričevala za 3. in 4. letnik.

OMEJITEV VPISA

Če bo število prijavljenih kandidatov večje od razpisanega števila vpisnih mest, bo visokošolski zavod sprejel sklep o omejitvi vpisa. Pogoji za izbiro v primeru omejitve vpisa so navedeni na spletni strani VZ Fizioterapevtike http://www.fizioterapevtika.si/index.php/bodoci-student/vpisni-pogoji-2/

OBLIKA IZVAJANJA ŠTUDIJA

Fizioterapevtika bo v študijskem letu 2017/2018 izvajala izredni študij.

Študij je plačljiv in se izvaja po študijskem koledarju, ki ga določi Senat Fizioterapevtike. Študij se praviloma izvaja tako, da se predavanja izvajajo ob delavnikih v popoldanskem času in ob sobotah.

ŠOLNINA
Fizioterapevtika za izvedbo študija zaračunava šolnino glede na veljavni cenik, ki je objavljen na spletni strani http://www.fizioterapevtika.si.

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE

V višji letnik se lahko vpišejo študentje, ki imajo opravljeno zadostno število ECTS točk za vpis v višji letnik ali so diplomirali na drugih družboslovnih in zdravstvenih usmeritvah v skladu z Merili za prehode med študijskimi programi (Ur. l. RS 95/2010, 17/2011). Študentom drugih študijskih programov se določijo manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.

S prehodom se razume prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega se je vpisal, ter nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu, v katerem se vse ali del obveznosti, ki jih je študent že opravil v prvem študijskem programu, priznajo kot opravljene obveznosti drugega študijskega programa. Pogoji so zapisani na spletni strani VZ fizioterapevtike http://www.fizioterapevtika.si/index.php/bodoci-student/vpisni-pogoji-2/

Pogoje izpolnjuje tudi, kdor je opravil enakovredno izobraževanje v tujini.

ŠTEVILO VPISNIH MEST

FIZIOTERAPIJA visokošolski strokovni programIzredni študij
1. letnik70
2. letnik70
3. letnik – po merilih za prehode50

Od kandidatov za študente se pričakuje ustrezna fizična in psihična kondicija potrebna za opravljanje tega poklica. Najkasneje do začetka študijskega leta morajo novi študenti predložiti zdravniško potrdilo o zdravstveni sposobnosti za opravljanje del in nalog diplomiranega fizioterapevta (pregled se opravi v dispanzerju za medicino dela, prometa in športa z napotnico za predhodni preventivni zdravstveni pregled – Obr. 8.204 (dobite ga na internetu ali v založbi) in potrdilo o cepljenju proti hepatitisu B (lahko kopija knjižice o opravljenih cepljenjih).

PRIJAVA ZA VPIS
Kandidati se na razpis prijavijo tako, da oddajo elektronsko prijavo preko spletnega portala eVŠ: http://portal.evs.gov.si/prijava/.

Če se kandidat prijavlja:

  • s kvalificiranim digitalnim potrdilom: natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do zaključka prijavnega roka. Po pošti mora priporočeno poslati visokošolskemu zavodu tiste priloge k prijavi, ki jih v prijavi označi, da jih bo oddal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis).
  • brez kvalificiranega digitalnega potrdil (z uporabniškim imenom in geslom): mora obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga s prilogami priporočeno poslati po pošti do zaključka prijavnega roka visokošolskemu zavodu.

Kot pravočasna se upošteva:

  • prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do zaključka prijavnega roka,
  • prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ, natisnjena, podpisana in skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev za vpis priporočeno poslana na naslov: Fizioterapevtika,  Bogatajeva 15, 1215 Medvode do zaključka prijavnega roka. To prijavo natisnejo, jo podpišejo ter z zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju pogojev po pošti pošljejo na naslov

PRIJAVNI ROKI:

  1. prijavni rok: od 06. 02. 2017 do 30. 04. 2017
  2. prijavni rok: od 01. 08. 2017 do 30. 09. 2017

VPISNI POSTOPEK:

Po uspešni prijavi bodo kandidati obveščeni o sprejetju na prijavljeni študijski program. Vpis v dodiplomski izredni študij bo potekal na visokošolskem zavodu Fizioterapevtika, na lokaciji v Zdravilišču Laško, Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško ali na lokaciji v Ljubljani. Fizioterapevtika bo kandidate k vpisu povabila preko elektronske pošte, vpis pa bo predvidoma potekal:

  1. vpis po 1. prijavnem roku 27. in 28. julij ter 11. avgusta 2017
  2. vpis po 2. prijavnem roku 29. in 30. september 2017

Podrobnejše informacije o razpisu za vpis dobijo kandidati na spletni strani http://www.fizioterapevtika.si  in na Visokošolskem zavodu Fizioterapevtika.

INFORMATIVNI DNEVI:
– petek, 10. 02. 2017 ob 11:00 in 16:00
– sobota, 11. 02. 2017 ob 11:00
– petek, 22. 09. 2017 ob 16:00

Informativni dnevi bodo potekali v Zdravilišču Laško (Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško). Možni so tudi individualni informativni dnevi po predhodnem dogovoru.

Vrh