Home / Bodoči študent / Razpis za vpis

Razpis za vpis

VISOKOŠOLSKI ZAVOD FIZIOTERAPEVTIKA
Bogatajeva 15, 1215 Medvode, Slovenija

Izvajanje študija
Slovenska cesta 58
1000 Ljubljana, Slovenija

Tel +386 40 88 88 70
E-mail: tajnistvo@fizioterapevtika.si
Spletna stran: www.fizioterapevtika.si

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE FIZIOTERAPIJA

TRAJANJE ŠTUDIJA
Študij traja tri leta in obsega 180 ECTS kreditnih točk.

STROKOVNI NAZIV
Diplomant-ka dobi strokovni naslov diplomirani-a fizioterapevt-ka (VS).

VPISNI POGOJI
V visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Fizioterapija se lahko vpiše:
– kdor je opravil maturo,
– kdor je uspešno opravil poklicno maturo,
– kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli 4-letni srednješolski program.

Podrobne informacije se nahajajo na spletni strani www.fizioterapevtika.si.

ZAHTEVANA DOKAZILA, ki se pošljejo na VZ Fizioterapevtika

– original oz. overjena fotokopija spričevalo o maturi, poklicni maturi, zaključnem izpitu;
– original oz. overjena fotokopija letnega spričevala za 3. in 4. letnik (v primeru prijave v drugem razpisnem roku).

OMEJITEV VPISA

Če bo število prijavljenih kandidatov večje od razpisanega števila vpisnih mest, bo visokošolski zavod sprejel sklep o omejitvi vpisa. Pogoji za izbiro v primeru omejitve vpisa so navedeni na spletni strani VZ Fizioterapevtike http://www.fizioterapevtika.si/index.php/bodoci-student/vpisni-pogoji-2/

OBLIKA IZVAJANJA ŠTUDIJA

Fizioterapevtika bo v študijskem letu 2018/2019 izvajala izredni študij.

Študij je plačljiv in se izvaja po študijskem koledarju, ki ga določi Senat Fizioterapevtike. Študij se praviloma izvaja tako, da se predavanja izvajajo ob delavnikih v popoldanskem času in ob sobotah cel dan.

ŠOLNINA
Fizioterapevtika za izvedbo študija zaračunava šolnino glede na veljavni cenik, ki je objavljen na spletni strani http://www.fizioterapevtika.si.

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE

V višji letnik se lahko vpišejo študentje, ki imajo opravljeno zadostno število ECTS točk za vpis v višji letnik ali so diplomirali na drugih družboslovnih in zdravstvenih usmeritvah v skladu z Merili za prehode med študijskimi programi (Ur. l. RS 95/2010, 17/2011). Študentom drugih študijskih programov se določijo manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.

S prehodom se razume prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega se je vpisal, ter nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu, v katerem se vse ali del obveznosti, ki jih je študent že opravil v prvem študijskem programu, priznajo kot opravljene obveznosti drugega študijskega programa. Pogoji so zapisani na spletni strani VZ Fizioterapevtike http://www.fizioterapevtika.si/index.php/bodoci-student/vpisni-pogoji-2/

Pogoje izpolnjuje tudi tisti, ki je opravil enakovredno izobraževanje v tujini. Postopek priznavanja izobraževanja:
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_visoko_solstvo/evs/evs_vip/#c21552

Pogoj za vpis tujca v študijski program je izkazano znanje slovenskega jezika na ravni B2.

ŠTEVILO VPISNIH MEST

FIZIOTERAPIJA visokošolski strokovni programIzredni študij
1. letnik70
2. letnik70
3. letnik60

Od kandidatov za študente se pričakuje ustrezna fizična in psihična kondicija potrebna za opravljanje tega poklica. Najkasneje do začetka študijskega leta morajo novi študenti predložiti zdravniško potrdilo o zdravstveni sposobnosti za opravljanje del in nalog diplomiranega fizioterapevta (pregled se opravi v dispanzerju za medicino dela, prometa in športa z napotnico za predhodni preventivni zdravstveni pregled – Obr. 8.204 (dobite ga na internetu ali v založbi) in potrdilo o cepljenju proti hepatitisu B (lahko kopija knjižice o opravljenih cepljenjih).

PRIJAVA ZA VPIS
Kandidati se na razpis prijavijo tako, da oddajo elektronsko prijavo preko spletnega portala eVŠ: http://portal.evs.gov.si/prijava/.

Če se kandidat prijavlja:

  • s kvalificiranim digitalnim potrdilom: natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do zaključka prijavnega roka. Po pošti mora priporočeno poslati visokošolskemu zavodu tiste priloge k prijavi, ki jih v prijavi označi, da jih bo oddal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis).
  • brez kvalificiranega digitalnega potrdil (z uporabniškim imenom in geslom): mora obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga s prilogami priporočeno poslati po pošti do zaključka prijavnega roka visokošolskemu zavodu.

Kot pravočasna se upošteva:

  • s kvalificiranim digitalnim potrdilom: natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč̌ prijavo za vpis v eVŠ odda do zaključka prijavnega roka. Po pošti mora priporočeno poslati visokošolskemu zavodu tiste priloge k prijavi, ki jih v prijavi označi, da jih bo oddal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis).
  • brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom): mora obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato ga natisniti, podpisati in s prilogami priporočeno poslati po pošti do zaključka prijavnega roka visokošolskemu zavodu.

Kot pravočasna se upošteva:

  • prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do zaključka prijavnega roka,
  • prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ, natisnjena, podpisana in priporočeno poslana na naslov: VZ Fizioterapevtika,  Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana do zaključka prijavnega roka.

PRIJAVNI ROKI:

  1. prijavni rok: od 06. 02. 2018 do 30. 04. 2018
  2. prijavni rok: od 01. 08. 2018 do 30. 09. 2018

VPISNI POSTOPEK:

Po uspešni prijavi bodo kandidati preko elektronske pošte obveščeni o sprejetju na prijavljeni študijski program (po 1. prijavnem roku do 23. julija 2018) . Vpis v dodiplomski izredni študij bo potekal na Visokošolskem zavodu Fizioterapevtika, Slovenska cesta 58, Ljubljana.  

VZ Fizioterapevtka bo kandidate k vpisu povabila preko elektronske pošte, vpis pa bo predvidoma potekal:

  1. vpis po 1. prijavnem roku od 23. do 27. julija 2018
  2. vpis po 2. prijavnem roku od 25. do 30. septembra 2018

Podrobnejše informacije o razpisu za vpis dobijo kandidati na spletni strani http://www.fizioterapevtika.si  in na Visokošolskem zavodu Fizioterapevtika.

INFORMATIVNI DNEVI:

– petek, 09. 02. 2018 ob 10:00 in 16:00
– sobota, 10. 02. 2018 ob 10:00
– petek, 21. 09. 2018 ob 11:00

Informativni dnevi bodo potekali v prostorih VZ Fizioterapevtika, Slovenska cesta 58, Ljubljana. Možne so tudi individualne informacije po predhodnem dogovoru.

Vrh