Home / Bodoči študent / Razpis za vpis – 1. stopnja

Razpis za vpis – 1. stopnja

VISOKOŠOLSKI ZAVOD FIZIOTERAPEVTIKA
Bogatajeva 15, 1215 Medvode, Slovenija

Študijska enota:
Slovenska cesta 58
1000 Ljubljana, Slovenija

Tel +386 40 88 88 70
E-mail: tajnistvo@fizioterapevtika.si
Spletna stran: www.fizioterapevtika.si

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE FIZIOTERAPIJA

TRAJANJE ŠTUDIJA
Študij traja tri leta in obsega 180 ECTS kreditnih točk.

STROKOVNI NAZIV
Diplomant-ka dobi strokovni naslov diplomirani-a fizioterapevt-ka (VS).

VPISNI POGOJI
V visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Fizioterapija se lahko vpiše:
– kdor je opravil maturo,
– kdor je uspešno opravil poklicno maturo,
– kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli 4-letni srednješolski program.

Podrobne informacije se nahajajo na spletni strani www.fizioterapevtika.si.

ZAHTEVANA DOKAZILA, ki se pošljejo na VZ Fizioterapevtika

– original oz. overjena fotokopija spričevalo o maturi, poklicni maturi, zaključnem izpitu;
– original oz. overjena fotokopija letnega spričevala za 3. in 4. letnik (v primeru prijave v drugem razpisnem roku).

PRIZNAVANJE IZOBRAŽEVANJA

Pogoje izpolnjuje tudi tisti, ki je opravil enakovredno izobraževanje v tujini. Postopek priznavanja izobraževanja:
Kandidati, ki imajo tujo listino o izobraževanju in želijo nadaljevati izobraževanje na podiplomskem študijskem programu v Republiki Sloveniji, morajo imeti odločbo o priznanju pravice do nadaljevanja izobraževanja v drugostopenjskem študijskem programu (v nadaljevanju: odločba o priznanju). Postopek priznavanja izobraževanja vodi pooblaščena oseba visokošolskega zavoda Fizioterapevtika. Kandidati, ki odločbe o priznanju še nimajo, pošljejo vlogo za priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja skupaj z zahtevanimi dokumenti na naslov: VZ Fizioterapevtika, Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana.

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_visoko_solstvo/evs/evs_vip/#c21552

Opozorilo

Rok za izdajo odločbe o priznanju v skladu z Zakonom o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (ZVPI) (Ur. l. RS, št. 87/2011, 97/2011 popr. s spremembami) je dva meseca od prejema popolne vloge. Kandidati naj upoštevajo roke za oddajo dokazil o izpolnjevanju vpisnih pogojev.

Pogoj za vpis tujca v študijski program je izkazano znanje slovenskega jezika na ravni B2.

OMEJITEV VPISA

Če bo število prijavljenih kandidatov večje od razpisanega števila vpisnih mest, bo visokošolski zavod sprejel sklep o omejitvi vpisa. Pogoji za izbiro v primeru omejitve vpisa so navedeni na spletni strani VZ Fizioterapevtike http://www.fizioterapevtika.si/index.php/bodoci-student/vpisni-pogoji-2/

OBLIKA IZVAJANJA ŠTUDIJA

Fizioterapevtika bo v študijskem letu 2019/2020 izvajala izredni študij.

Študij je plačljiv in se izvaja po študijskem koledarju, ki ga določi Senat Fizioterapevtike. Študij se praviloma izvaja tako, da se predavanja izvajajo ob delavnikih v popoldanskem času in ob sobotah cel dan.

ŠOLNINA

VZ Fizioterapevtika za izvedbo študija zaračunava šolnino glede na veljavni cenik, ki je objavljen na spletni strani http://www.fizioterapevtika.si.

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE

V višji letnik se lahko vpišejo študentje, ki imajo opravljeno zadostno število ECTS točk za vpis v višji letnik ali so diplomirali na drugih družboslovnih in zdravstvenih usmeritvah v skladu z Merili za prehode med študijskimi programi (Ur. l. RS 95/2010, 17/2011). Študentom drugih študijskih programov se določijo manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.

S prehodom se razume prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega se je vpisal, ter nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu, v katerem se vse ali del obveznosti, ki jih je študent že opravil v prvem študijskem programu, priznajo kot opravljene obveznosti drugega študijskega programa. Pogoji so zapisani na spletni strani VZ Fizioterapevtike http://www.fizioterapevtika.si/index.php/bodoci-student/vpisni-pogoji-2/

ŠTEVILO VPISNIH MEST

FIZIOTERAPIJA visokošolski strokovni programIzredni študij
1. letnik90
2. letnik80
3. letnik70

Od kandidatov za študente se pričakuje ustrezna fizična in psihična kondicija potrebna za opravljanje tega poklica. Najkasneje do začetka študijskega leta morajo novi študenti predložiti zdravniško potrdilo o zdravstveni sposobnosti za opravljanje del in nalog diplomiranega fizioterapevta (pregled se opravi v dispanzerju za medicino dela, prometa in športa z napotnico za predhodni preventivni zdravstveni pregled – Obr. 8.204 (dobite ga na internetu ali v založbi) in potrdilo o cepljenju proti hepatitisu B (lahko kopija knjižice o opravljenih cepljenjih).

PRIJAVA ZA VPIS
Kandidati se na razpis prijavijo tako, da oddajo elektronsko prijavo preko spletnega portala eVŠ: http://portal.evs.gov.si/prijava/.

Če se kandidat prijavlja:

  • s kvalificiranim digitalnim potrdilom: natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč̌ prijavo za vpis v eVŠ odda do zaključka prijavnega roka. Po pošti mora priporočeno poslati visokošolskemu zavodu tiste priloge k prijavi, ki jih v prijavi označi, da jih bo oddal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis).
  • brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom): mora obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato ga natisniti, podpisati in s prilogami priporočeno poslati po pošti do zaključka prijavnega roka visokošolskemu zavodu.

Kot pravočasna se upošteva:

  • prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do zaključka prijavnega roka,
  • prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ, natisnjena, podpisana in priporočeno poslana na naslov:  VZFizioterapevtikaSlovenska cesta 58, 1000 Ljubljanado zaključka prijavnega roka.

PRIJAVNI ROKI:

  1. prijavni rok: od 12. 02. 2019 do 30. 04. 2019
  2. prijavni rok: od 01. 08. 2019 do 30. 09. 2019

VPISNI POSTOPEK:

Po uspešni prijavi bodo kandidati preko elektronske pošte obveščeni o sprejetju na prijavljeni študijski program (po 1. prijavnem roku do 22. julija 2019) . Vpis v dodiplomski izredni študij bo potekal na Visokošolskem zavodu Fizioterapevtika, Slovenska cesta 58, Ljubljana.

VZ Fizioterapevtka bo kandidate k vpisu povabila preko elektronske pošte, vpis pa bo predvidoma potekal:

  1. vpis po 1. prijavnem roku od 22. do 26. julija 2019
  2. vpis po 2. prijavnem roku od 23. do 30. septembra 2019

Podrobnejše informacije o razpisu za vpis dobijo kandidati na spletni strani http://www.fizioterapevtika.si  in na Visokošolskem zavodu Fizioterapevtika (tajnistvo@fizioterapevtika.si, tel. +386 40 88 88 70).

INFORMATIVNI DNEVI:

– petek, 15. 02. 2019 ob 10:00 in 16:00
– sobota, 16. 02. 2019 ob 10:00

Informativni dnevi bodo potekali v prostorih VZ Fizioterapevtika, Slovenska cesta 58, Ljubljana. Možne so tudi individualne informacije po predhodnem dogovoru.

Vrh