Home / Bodoči študent / Razpis za vpis – 2. stopnja

Razpis za vpis – 2. stopnja

VISOKOŠOLSKI ZAVOD FIZIOTERAPEVTIKA
Bogatajeva 15, 1215 Medvode, Slovenija

Študijska enota:
Slovenska cesta 58
1000 Ljubljana, Slovenija

Tel +386 40 88 88 70
E-mail: tajnistvo@fizioterapevtika.si
Spletna stran: www.fizioterapevtika.si

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM DRUGE STOPNJE FIZIOTERAPIJA

TRAJANJE ŠTUDIJA
Študij traja dve leti in obsega 120 ECTS kreditnih točk.

STROKOVNI NAZIV
Magister fizioterapije/magistrica fizioterapije, skrajšano:mag. fiziot.

VPISNI POGOJI

V študijski program Fizioterapija 2. stopnje se lahko vpiše, kdor je končal:

1) visokošolski strokovni študijski program Fizioterapija po »nebolonjskem« programu,
2) visokošolski strokovni študijski program Fizioterapija prve (bolonjske) stopnje in dosegel najmanj 180 kreditnih točk,
3) kdor je končal enakovredno izobraževanje za fizioterapijo v tujini. O priznavanju enakovrednosti izobraževanj se odloča pred vpisom.

ZAHTEVANA DOKAZILA, ki se pošljejo na VZ Fizioterapevtika

– original oz. overjena fotokopija diplomske listine o zaključenem študiju.

PRIZNAVANJE IZOBRAŽEVANJA

Kandidati – tujci: Pogoje izpolnjuje tudi tisti, ki je opravil enakovredno izobraževanje v tujini. 

Postopek priznavanja izobraževanja:

Kandidati, ki imajo tujo listino o izobraževanju in želijo nadaljevati izobraževanje na podiplomskem študijskem programu v Republiki Sloveniji, morajo imeti odločbo o priznanju pravice do nadaljevanja izobraževanja v drugostopenjskem študijskem programu (v nadaljevanju: odločba o priznanju). Postopek priznavanja izobraževanja vodi pooblaščena oseba visokošolskega zavoda Fizioterapevtika. Kandidati, ki odločbe o priznanju še nimajo, pošljejo vlogo za priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja skupaj z zahtevanimi dokumenti na naslov: VZ Fizioterapevtika, Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana. 

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_visoko_solstvo/evs/evs_vip/#c21552

Opozorilo

Rok za izdajo odločbe o priznanju v skladu z Zakonom o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (ZVPI) (Ur. l. RS, št. 87/2011, 97/2011 popr. s spremembami) je dva meseca od prejema popolne vloge. Kandidati naj upoštevajo roke za oddajo dokazil o izpolnjevanju vpisnih pogojev. 

Pogoj za vpis tujca v študijski program je izkazano znanje slovenskega jezika na ravni B2.

OMEJITEV VPISA

Če bo število prijavljenih kandidatov večje od razpisanega števila vpisnih mest, bo visokošolski zavod sprejel sklep o omejitvi vpisa. V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na povprečje ocen izpitov (50 %) in diplomskega dela (50 %) na prvi stopnji.

OBLIKA IZVAJANJA ŠTUDIJA

Fizioterapevtika bo v študijskem letu 2019/2020 izvajala izredni študij.

Študij je plačljiv in se izvaja po študijskem koledarju, ki ga določi Senat Fizioterapevtike. Študij se praviloma izvaja tako, da se predavanja izvajajo ob delavnikih v popoldanskem času in ob sobotah cel dan.

ŠOLNINA

VZ Fizioterapevtika za izvedbo študija zaračunava šolnino glede na veljavni cenik, ki je objavljen na spletni strani http://www.fizioterapevtika.si.

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE

Kot prehod med študijskimi programi se šteje vsako prenehanje študentovega izobraževanja v tistem študijskem programu, v katerega se je vpisal ter nadaljevanje njegovega izobraževanja v novem študijskem programu. V tem programu se vse ali le del obveznosti, ki jih je študent opravil v prvem študijskem programu, priznajo kot opravljene obveznosti drugega študijskega programa. Kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis v program, v katerega prehajajo.

Prehod je mogoč iz:

  1. študijskih programov 2. stopnje fizioterapije,
  2. prehodi so možni tudi iz vseh magistrskih študijskih programov s področja fizioterapije, ki jih izvajajo v državah EU.

Pogoji so zapisani na spletni strani VZ Fizioterapevtike http://www.fizioterapevtika.si

ŠTEVILO VPISNIH MEST

FIZIOTERAPIJA, 2. stopenjski študijski programŠtevilo razpisanih mest
1. letnik30

Od kandidatov za študente se pričakuje ustrezna fizična in psihična kondicija potrebna za opravljanje tega poklica. Najkasneje do začetka študijskega letamorajo novi študenti predložiti zdravniško potrdiloo zdravstveni sposobnosti za opravljanje del in nalog fizioterapevta (pregled se opravi v dispanzerju za medicino dela, prometa in športa z napotnico za predhodni preventivni zdravstveni pregled – Obr. 8.204 (dobite ga na internetu ali v založbi) in potrdilo o cepljenju proti hepatitisu B (lahko kopija knjižice o opravljenih cepljenjih).

PRIJAVA ZA VPIS
Kandidati se na razpis prijavijo tako, da oddajo elektronsko prijavo preko spletnega portala eVŠ:
http://portal.evs.gov.si/prijava/.

Če se kandidat prijavlja:

  • s kvalificiranim digitalnim potrdilom: natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč̌ prijavo za vpis v eVŠ odda do zaključka prijavnega roka. Po pošti mora priporočeno poslati visokošolskemu zavodu tiste priloge k prijavi, ki jih v prijavi označi, da jih bo oddal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis).
  • brez kvalificiranega digitalnega potrdila(z uporabniškim imenom in geslom): mora obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato ga natisniti, podpisati in s prilogami priporočeno poslati po pošti do zaključka prijavnega roka visokošolskemu zavodu.

Kot pravočasna se upošteva:

  • prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do zaključka prijavnega roka,
  • prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ, natisnjena, podpisana in priporočeno poslana na naslov:  VZ Fizioterapevtika,  Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana do zaključka prijavnega roka.

PRIJAVNI ROKI:
od 12. 2. 2019 do 30. 9. 2019

VPISNI POSTOPEK:

Po uspešni prijavi bodo kandidati preko elektronske pošte obveščeni o sprejetju na prijavljeni študijski program (po 1. prijavnem roku do 22. julija 2019) . Vpis v dodiplomski izredni študij bo potekal na Visokošolskem zavodu Fizioterapevtika, Slovenska cesta 58, Ljubljana.

Po uspešni prijavi bodo kandidati preko elektronske pošte obveščeni o sprejetju na prijavljeni študijski program. Vpis v podiplomski izredni študij bo potekal na Visokošolskem zavodu Fizioterapevtika, Slovenska cesta 58, Ljubljana.  VZ Fizioterapevtka bo kandidate k vpisu povabila preko elektronske pošte, vpis pa bo predvidoma potekal od 23. do 30. septembra 2019

Podrobnejše informacije o razpisu za vpis dobijo kandidati na spletni strani http://www.fizioterapevtika.si  in na Visokošolskem zavodu Fizioterapevtika (tajnistvo@fizioterapevtika.si, tel. +386 40 88 88 70).

Vrh